موافق بند ۱۸ ماده یک قانون داروسازی بریتانیای کبیر , فروش برخی از داروها منوط به احراز برخی از...

اصل را باید رضایی بودن معاملات در حقوق کامن لا دانست زیرا در این این نظام وقع معامله و حتی اثبات...

دکترین نظریه کلاسیک قرارداد در نظام حقوقی کامن لا به اوایل قرن نوزدهم بازمیگردد. حقوقدانان کامن لا...

مجموعه قوانین حاکم بر معاملات تجاری اموال منقول اعم از اشیا و حقوق و آثار معنوی در کشور آمریکا را...

قانون فروش کالای انگلستان مصوب سال ۱۹۷۹ در این کشور است که تا قبل از آن نیز با تغییراتی حاکم بر...

قانون مدنی فرانسه در ماده ۱۱۰۱ تعریفی از قرارداد ارائه داده است که مطابق آن عقد یا قرارداد توافقی...