ثبت شرکت و تغییرات: ثبت شرکت و موسسات غیرتجاری و کلیه تغییرات اساسنامه

ثبت برند و لوگو: ثبت انواع برند و لوگو در مرکز مالکیت معنوی قوه قضاییه

ثبت اختراع: ثبت اختراع

ثبت علامت: ثبت علائم تجاری و صنعتی

ثبت مادرید: ثبت بین المللی کنوانسیون مادرید

ثبت شرکت و برند در خارج از کشور: ثبت شرکت و تغییرات اساسنامه و ثبت برند و لوگو در دیگر کشورها موافق قوانین ثبتی آنها